شرکت مهندسی معمار سیستم راهبردی امین

به دنبال عضویت ایران در انجمن جهانی ipv6 فعالیت های انجام شده کشورمان در جهت گذر از پروتکل اینترنتی نسخه 4 به پروتکل اینترنتی نسخه 6، در سطح جهانی ثبت و به رسمیت شناخته شد.