سامانه ملی پرداخت جوایز و مشوق های صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران(یارانش)

سازمان توسعه تجارت ایران موظف به حمایت از صادر کنندگان کالا و خدمات غیر نفتی ایران میباشد. در این راستا و به منظور تسریع .تسهیل. عدالت محوری . هوشمند نمودن و جامعیت بخشیدن روال تصمیم گیری در ارائه جوایز و بسته های تشویقی صادرات کالا و خدمات ، تولید نرم افزاری کارآمد را در دستور کار قرار دادیم .

نام کارفرما : سازمان توسعه تجارت ایران