پایگاه اطلاعات مدیران اشخاص تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

این سامانه در اجرای بند (ز) مادۀ (۹۹) قانون برنامۀ پنجسالۀ پنجم توسعه و به منظور تکمیل اطلاعات، اسناد و مدارک مورد نیاز پایگاه اطلاعاتی مدیران اشخاص تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار شامل تشکلهای خود انتظام، نهادهای مالی و ناشران اوراق بهادار تهیه شده است تا اطلاعات مدیران فعال در بازار اوراق بهادار کشور ثبت و نگهداری شده و از این طریق ضمن حفظ سوابق مدیران یاد شده، امکان مدیریت حرفه‌ای این نهادها و اشخاص حقوقی فعال در بازار سرمایه بیش از گذشته فراهم شود.
بند (ز) مادۀ (۹۹) قانون برنامۀ پنجسالۀ پنجم : " کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به عنوان مدیران نهادهای مالی، تشکلهای خودانتظام و ناشران اوراق بهادار موضوع ماده (۱۳) قانون توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی انتخاب شده یا می‌شوند مکلفند مدارک هویت و کلیه اسناد و مدارک مربوط به سوابق شغلی و تحصیلی خود را جهت ثبت در پایگاه اطلاعاتی مدیران مربوطه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمایند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است مشخصات و سوابق تحصیلی و تجربی مدیران یاد شده را در پایگاه اطلاعاتی مذکور ثبت و عملکرد آنها را از حیث رعایت قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار و سوابق تخلفاتی و کیفری مربوط به آنها در طول مدیریت در نهادهای مالی و ناشران اوراق بهادار براساس ترتیبات اجرائی که به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد منتشر نماید. انتشار اسامی مدیران به همراه سوابق آنان پس از تأیید مرجع ذی‌صلاح امکان‌پذیر است."

نام کارفرما : سازمان بورس و اوراق بهادار