سامانه مرکز عالی دادخواهی مالیاتی

بنابر اختيار حاصل از مفاد ماده ۲۵۱ مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي كه مقرر مي دارد : 
ماده ۲۵۱ مكرر در مورد ماليات‌هاي قطعي موضوع اين قانون و ماليات‌هاي غير مستقيم كه در مرجع ديگري قابل طرح نباشد و به ادعاي غير عادلانه بودن ماليات مستنداً به مدارك و دلايل كافي از طرف مؤدی شكايت و تقاضاي تجديد رسيدگي شود، وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند پرونده امر را به هیأتي مركب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسيدگي ارجاع مي‌نمايد.
امور مربوط به رسيدگي به محتوای شكايت واصله، درخواست پرونده‌هاي مورد اعتراض، رسيدگي‌هاي اوليه و اظهارنظرهاي كارشناسي مرتبط با موضوع و اعلام نتايج حاصل از بررسي‌هاي صورت گرفته در هیأت‌هاي موضوع ماده موصوف و ارسال آنها به ادارات كل امور مالياتي ذی‌ربط در سراسر كشور به منظور انجام اقدامات بعدي و ارائه پاسخ‌هاي فني‌وحرفه‌اي به مقامات پيگيري كننده و .... برعهده مركز عالي دادخواهي مالياتي و تشخيص صلاحيت حرفه‌اي مستقر در ستاد مركزي وزارت امور اقتصادي و دارايي دارد.
لذا به منظور تسريع و ساماندهي در ثبت، جمع‌آوري، نگهداري اطلاعات مربوطه و پاسخگويي به شكوائيه‌هاي مؤدیان و مكانيزاسيون فرآيندهاي مرتبط در حوزه هیأت‌هاي ۲۵۱ مكرر، طراحي و پياده‌سازي سامانه مركز عالي دادخواهي مالياتي در برنامه وزارت امور اقتصاد و دارايي قرارگرفته است تا از اين طريق ضمن نظارت بر حسن اجراي عملكرد هیأت‌هاي ۲۵۱ مكرر، كليه فعاليت‌هاي هیأت مربوطه به صورت كامل، شفاف و در لحظه در اختيار مسئولین و کارشناسان ذی­ربط قرار گرفته و اطلاع رسانی مناسب به مؤدیان و ساير مراجع ذی‌ربط صورت پذیرد.

نام کارفرما : وزارت امور اقتصادی و دارایی