پورتال شرکت هواپیمایی کاسپین

از ویژگی های این پروژه پیاده سازی سیستم مدیریت محتوا، مدیریت فایل، سیستم تیکتینگ  میباشد.


نام کارفرما : شرکت هواپیمایی کاسپین