سامانه ثبت و پیگیری امور تخلفات

پروژه «طراحی، برنامه نویسی، پیاده سازی و پشتیبانی سامانه ثبت و پیگیری امور تخلفات» به سفارش سازمان بورس و اوراق بهادار
از نظر فرایندی پروژه شامل فرایندهای دریافت، ذخیره سازی، رسیدگی و پاسخگویی به تخلفات و شکایات حوزه بازار سرمایه است و شامل زیرسیستم های اصلی زیر خواهد بود:

• زیر سیستم دریافت شکایات
• زیر سیستم دریافت دریافت گزارشات مردمی
• زیر سیستم رسیدگی به تخلفات
• انجام فرآیندهای مربوط به رسیدگی به گزارش¬های دریافت شده؛
• امکان پیگیری گزارش¬ها و پرونده ها

نام کارفرما : سازمان بورس و اوراق بهادار