سامانه مدیریت و عملکرد بودجه وزارت بازرگانی

این سامانه از سه زیرسیستم اصلی بودجه تملک، بودجه جاری و بودجه متفرقه تشکیل شده است و برای مدیریت بودجه وزارت بازرگانی و دستگاه‌های تابعه همچنین استخراج گزارش‌های متنوع از این اطلاعات و بررسی عملکرد بودجه طراحی و پیاده‌سازی شده است.

نام کارفرما : وزارت صنعت، معدن و تجارت