سامانه مدیریت پرداخت‌های مالی قراردادهای وزارت بازرگانی

این سامانه، جهت نظارت بر پرداخت‌های پروژه‌های وزارت بازرگانی، به سفارش آن وزارتخانه طراحی و پیاده‌سازی شده است.
این سامانه مبتنی بر گردش کار، تمام فرآیند درخواست، بررسی اعتبار، صدور چک و کنترل مدارک و اسناد پیمانکاران را نیز مکانیزه نموده و امکان مدیریت و کنترل پرداخت ها را فراهم میکند و همچنین امکان ثبت جزئیات قرارداده ها، بانک اطلاعات پیمانکاران و جزئیات مربوط به پرداخت ها و .... را دارد.

نام کارفرما : وزارت صنعت، معدن و تجارت