سامانه انتصاب، انتخاب و تغییر مدیران وزارت بازرگانی

این سامانه، جهت مکانیزه کردن فرایند انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران بازرگانی با توجه به سیاست‌ها و روند کار این وزارتخانه طراحی و پیاده‌سازی شده است. از آنجا که در این وزارتخانه، به دلیل تعدد دستگاه‌های زیرمجموعه و بزرگ بودن ساختار، تغییرات در مدیریت زیاد است و همچنین نگهداری سوابق این جابه‌جایی‌ها و عزل و نصب‌ها مهم است، نیاز به مکانیزه کردن فرایند و ثبت سوابق تغییرات، ضروری می‌نمود. با استفاده از این سامانه، به دلیل دارا بودن زیرساخت امکان اتصال به سایر سامانه‌های موجود، می‌توان عملکرد مدیران در دوره‌های مختلف را سنجید.

نام کارفرما : وزارت صنعت، معدن و تجارت