داده کاوی و هوش تجاری

امروزه سازمان ها برای حفظ بقا و کسب مزیت رقابتی بدنبال بهره گیری هر چه بیشتر از داده ها، اطلاعات و دانش موجود در سازمان و محیط سازمان برای بهبود در تصمیم گیری در سطوح عالی، استراتژیک و عملیاتی هستند و این بهبود با استقرار انبارهای داده سازمانی و هوش تجاری برای تجمیع، یکپارچه سازی و تجزیه و تحلیل داده ها و کشف دانش پنهان در اطلاعات سازمان با استفاده از تکنیک های داده کاوی سازمان بدست می آید.
داده کاوی و هوش تجاری با هدف حمایت از مدیران ارشد و میانی در فرآیند تصمیم گیری های استراتژیک انجام می شود.
داده کاوی در حقیقت کشف ساختارهای جالب توجه، غیر منتظره و با ارزش از داخل مجموعه وسیعی از داده ها می باشد و فعالیتی است که اساسا با آمار و تحلیل دقیق داده ها منطبق استف داده کاوی تنها محدود به استفاده از الگوریتم رایانه ای یا یک شیوه آماری نیست؛ بلکه فرآیندی است که بوسیله اطلاعات تکنولوژی جدیدتری یا پشتوانه ای را برای تصمیم گیری ها فراهم می کند.
تکنیک های داده کاوی به دو گروه تقسیم شده استک گروه توصیفی و گروه پیش بینی کننده هر کدام از این گروه ها شامل تکنیک های خاص داده کاوی می باشند.این مجموعه با توجه به دانش تئوریک و عملی توسط کارشناسان خبره با استفاده از تکنیک های خاص داده کاوی و هوش تجاری را پیاده سازی می نماید.
شرکت معماران عصر دانش با استفاده از دانش و تخصص در زمینه هوش تجاری و داده کاوی و بهره گیری از نرم افزارهای کارآمد در زمینه تجمیع اطلاعات و ایجاد یکپارچگی در سطح داده ها و فرآیند های سازمانی و نیز بکارگیری ابزارهای مناسب جهت نمایش خروجی تجزیه و تحلیل و گزارشات مدیریتی در قالب داشبوردهای مدیریتی هوش سازمانی را برای شما به ارمغان خواهد آورد.
خدمات قابل ارائه:
•مشاوره در زمینه هوش تجاری (Business Intelligence)
•مشاوره در زمینه داده کاوی (Data Mining)
•آموزش مباحث مرتبط با داده کاوی و هوش تجاری
•راهبری و نظارت بر پروژه های داده کاوی و هوش تجاری
•برگزاری سمینار و کارگاه در زمینه داده کاوی و هوش تجاری