ترفندها - C#

کلاس System.Lazy

تعویق ایجاد یک متغیر تا زمانی که مورد استفاده قرار گیرد با استفاده کلاسی به نام lazy در فضای نام System توضیحات بیشتر ...